Podmienky používania OnTheSnow.sk

Tento text definuje Zásady poskytovania služieb na www.onthesnow.sk (ďalej len „služba“) a podmienky používania služby používateľom.

Akýkoľvek prístup k www.onthesnow.sk a/alebo jej používanie znamená súhlas a dodržiavanie všetkých bodov Podmienok používania a bezpodmienečný súhlas. Podmienky používania „zmluvu“ medzi službou a používateľom.

Ak používateľ nechce prijať všetky alebo časť týchto podmienok, nemal by pokračovať v používaní služby.

1. Právne upozornenie

Vydavateľom a vlastníkom webovej stránky www.onthesnow.sk je:

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, Kalifornia
95031, SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

DIC: US85-3300684
Tel: +1 408-444-9001

Riaditeľom vydavateľstva, ktorý je právne zodpovedný, je Chad Dyer, prevádzkový riaditeľ/globálny výkonný riaditeľ.
Zodpovednou redaktorkou je Kamila Roobová, senior content manager (roobova@mountainnews.com).

OnTheSnow je súčasťou skupiny MountainNews

Mountain News LLC
101 Santa Cruz Avenue #37
Los Gatos, Kalifornia
95031, SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ

2. Definícia

► Používateľ: Používateľ je každá osoba, ktorá používa túto stránku alebo niektorú zo služieb ponúkaných na tejto stránke.
► Užívateľský obsah: Pojem „Užívateľský obsah“ sa vzťahuje na údaje publikovaný Používateľom v rôznych častiach Stránky.
► Člen: Pojem „člen“ sa vzťahuje na používateľa identifikovaného na stránke.
► Identifikátor: Pojem „Identifikátor“ zahŕňa informácie potrebné na identifikáciu Používateľa na Stránke pre prístup do oblastí určených len pre členov.
► Heslo: „Heslo“ je dôverná informácia, ktorú musí používateľ uchovávať v tajnosti a ktorá v spojení s jeho identifikátorom umožňuje používateľovi preukázať svoju totožnosť.

3. Prístup k službe

Služba je bezplatne k dispozícii každému používateľovi s prístupom na internet. Všetky náklady spojené s prístupom k Službe, či už ide o hardvér, softvér alebo prístup na internet, znáša výlučne Používateľ. Používateľ je výlučne zodpovedný za správne fungovanie svojho počítačového vybavenia a za svoj prístup na internet.

Niektoré časti stránky sú členom prístupné len po identifikácii pomocou ich používateľského mena a hesla.

Spoločnosť OnTheSnow si vyhradzuje právo jednostranne a bez predchádzajúceho upozornenia odmietnuť prístup k službe akémukoľvek používateľovi, ktorý nedodržiava tieto podmienky používania.

Spoločnosť OnTheSnow vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie kvalitného prístupu k službe, ale nie je k tomu nijako zaviazaná.

Spoločnosť OnTheSnow nie je zodpovedná za akékoľvek zlyhanie siete alebo servera alebo akúkoľvek inú udalosť mimo jej primeranej kontroly, ktorá znemožňuje alebo zhoršuje prístup k službe.

Spoločnosť OnTheSnow si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia prerušiť, dočasne pozastaviť alebo upraviť prístup k celej službe alebo jej časti z dôvodu údržby alebo z akéhokoľvek iného dôvodu bez toho, aby takéto prerušenie zakladalo akékoľvek povinnosti alebo kompenzácie.

4. Duševné vlastníctvo

Používanie služby je určené len na osobné použitie. Akákoľvek reprodukcia alebo kopírovanie celého obsahu alebo jeho časti na iné účely na akomkoľvek médiu je zakázané. Nedodržanie tohto zákazu predstavuje falšovanie, ktoré môže mať pre falšovateľa za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

Spoločnosť OnTheSnow používa všetok obsah v súlade s autorským právom. Všetky práva sú vyhradené. Medzinárodné zákony o autorských právach chránia všetky obrázky, texty, programy a iné materiály na tejto stránke („prvky stránky“). Akékoľvek komerčné použitie akýchkoľvek prvkov stránok je zakázané, pokiaľ spoločnosť OnTheSnow nedá výslovný písomný súhlas. Používateľ súhlasí s tým, že nebude meniť ani odstraňovať žiadne upozornenia o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych právach z materiálov zobrazených na tejto stránke alebo stiahnutých z tejto stránky, a berie na vedomie, že používaním tejto stránky alebo jej prvkov nezískava žiadne vlastnícke práva.

Používateľ je výlučne zodpovedný za používateľský obsah, ktorý umiestňuje na internet prostredníctvom služby, ako aj za texty a/alebo názory, ktoré formuluje. Zaväzuje sa zabezpečiť, aby tieto údaje nepoškodzovali oprávnené záujmy žiadnej tretej strany. Zodpovedá tak spoločnosti OnTheSnow za akýkoľvek regresný nárok, priamo alebo nepriamo založený na týchto slovách a/alebo údajoch, ktorý môže ktokoľvek vzniesť voči spoločnosti OnTheSnow. Používateľ sa najmä zaväzuje uhradiť akúkoľvek sumu vyplývajúcu z nároku tretej strany voči spoločnosti OnTheSnow vrátane právnych poplatkov a súdnych trov.

Spoločnosť OnTheSnow si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu vymazať celý používateľský obsah alebo jeho časť bez predchádzajúceho upozornenia alebo zdôvodnenia. Používateľ nebude môcť v tejto súvislosti uplatniť žiadne nároky.

5. Osobné údaje

S ohľadom na súkromie svojich užívateľov OnTheSnow berie na vedomie, že zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov, vykonávané v rámci týchto stránok, prebieha v súlade s platnou legislatívou a GDPR.

Ďalšie informácie o ochrane údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

6. Publikovanie recenzií a ďalšieho obsahu

V súlade s našimi zásadami starostlivo kontrolujeme každú recenziu strediska a správu z prvej ruky (ďalej len „recenzie“) zverejnenú na OnTheSnow, aby sme zaistili vhodný jazyk a obsah. Každá recenzia obsahujúca obscénne, výhražné alebo potenciálne hanlivé výrazy musí byť odstránená.

Recenzie budú tiež odstránené, ak budú obsahovať:

– Komerčné webové adresy alebo e-mailové adresy, ktoré obsahujú sebapropagáciu.

– Skrátené, ťažko zrozumiteľné jednoslovné alebo dvojslovné recenzie (napr. „Vail stojí za prd!!“ alebo „Chamonix je super!!“).
– Porušenie prijatej webovej etikety. (napr. VŠETKY PÍSMENÁ VEĽKÉ atď.).

– Opakované slová. Viacnásobné príspevky budú zmazané.

– Nedostatočná relevancia k skiareálu, destinácii alebo zariadeniu.

– Nenávistné prejavy alebo politická agenda mimo témy.

– Nepodložené obvinenia z akýchkoľvek bezpečnostných problémov.

Snahou OnTheSnow je vybudovať komunitu užívateľov zaoberajúcich sa tematikou cestovania. Vy, užívateľ, ste najlepším zdrojom informácií priamo zo života. Rozumiete, že odporúčania, názory, novinky, články, sprievodcovia, texty, fotografie, grafy, logá, audio nahrávky a obrázky, informácie, dáta, software, správy a iné materiály má na zodpovednosť užívateľ, ktorý tieto materiály na webovú stránku nahral. OnTheSnow odmieta akúkoľvek zodpovednosť za materiály spravované užívateľmi. Zdieľaním odporúčaní, názorov, noviniek, článkov, sprievodcov, textov, fotografií, grafov, audio nahrávok a obrázkov, informácií, dát, softwaru, správ a iných materiálov zaručujete že: (a) ste majiteľom zdieľaného obsahu alebo ste si zaobstarali všetky práva na zdieľanie od vlastníka obsahu tak, aby sa obsah mohol nachádzať na webstránke. (b) užívanie tohto obsahu spoločnosťou OnTheSnow neporuší žiadne práva vlastníka obsahu alebo práva tretej strany.

Zdieľaním obsahu na webstránke: (a) dovoľujete spoločnosti OnTheSnow (alebo garantujete, že vlastník dovoľuje) neobmedzené používanie tohto obsahu za účelom modifikácie, distribúcie, publikovania, adaptovania, zverejňovania, premiestnenia alebo predaja za akýmkoľvek účelom. Dovoľujete aj akékoľvek komerčné použitie bez refundácie. (b) súhlasíte, že nebudete publikovať alebo ukazovať materiály OnTheSnow, ktoré boli vytvorené na komerčné použitie na iných webových stránkach. Môžete tak vykonať iba s písomným súhlasom od OnTheSnow. O písomný súhlas môžete zažiadať na info@OnTheSnow.com. Rozumiete, že OnTheSnow má právo editovať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek užívateľský obsah alebo jeho časť. Užívateľský obsah, ktorý porušuje jednu alebo viac z týchto podmienok používania bude bez odkladu odstránený. Spoločnosť OnTheSnow si vyhradzuje právo na odstránenie akéhokoľvek užívateľského obsahu, aby splnila všetky platné zákony, obmedzenia alebo nariadenia vlády. Ste zodpovední za akékoľvek poškodenie v zmysle autorských práv, copyrightu, ochrannej známky alebo iného vlastníckeho práva vyplývajúceho z používania webstránky.

7. Hranice zodpovednosti

Web OnTheSnow.sk je turistický informačný web o lyžiarskych strediskách, najmä o ich snehových podmienkach.

Informácie zverejnené na webových stránkach OnTheSnow.skpochádzajú zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé (turistické kancelárie, vlastníci lyžiarskych stredísk, regionálne informačné centrá atď.). OnTheSnow však nemôže zaručiť presnosť alebo relevantnosť týchto údajov. Okrem toho majú informácie uvedené na týchto stránkach iba informatívny charakter a nepredstavujú radu ani odporúčania akéhokoľvek druhu.

Spoločnosť OnTheSnow preto nemôže niesť akúkoľvek zodpovednosť za použitie informácií a obsahu, ktoré sú na týchto stránkach k dispozícii. Užívateľ je výhradne zodpovedný za správne, rozvážne a duchaprítomné používanie informácií sprístupnených na týchto stránkach.

Užívateľ navyše súhlasí s tým, že spoločnosti OnTheSnow nahradí všetky škody priamo alebo nepriamo súvisiace s používaním služby.

Prístup do niektorých sekcií webových stránok OnTheSnow.sk vyžaduje použitie používateľského mena a hesla. Heslo, ktoré si používateľ zvolí, je osobné a dôverné. Užívateľ sa zaväzuje, že bude svoje heslo udržiavať v tajnosti a nebude ho v žiadnej forme zverejňovať. Užívateľ používa ID užívateľa a Heslo na internete na vlastné nebezpečenstvo. Užívateľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu vlastných údajov pred akýmkoľvek útokom.

Spoločnosť OnTheSnow sa zaväzuje, že zavedie všetky nevyhnutné prostriedky na zaistenie bezpečnosti a dôvernosti prenášaných údajov. Užívateľ je informovaný, že na jeho pevný disk môže byť umiestnený jeden alebo viac súborov cookie, ktoré neobsahujú žiadne osobné údaje, aby bola zaistená jeho identifikácia.

Užívateľ berie na vedomie, že si je vedomý obmedzení a limitov internetu, a preto uznáva nemožnosť úplnej záruky bezpečnosti výmeny dát. Spoločnosť OnTheSnow nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v dôsledku prenosu akýchkoľvek informácií, vrátane prenosu prihlasovacieho mena a/alebo hesla používateľa, prostredníctvom služby.

Spoločnosť OnTheSnow v žiadnom prípade, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi, nezodpovedá za akékoľvek priame alebo nepriame, náhodné alebo následné škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z nedostupnosti Služby alebo z akéhokoľvek použitia Služby. Pojem „Používanie“ je potrebné chápať v širšom slova zmysle, tj akékoľvek použitie stránok, či už legálne alebo nie.

Užívateľ všeobecne súhlasí s tým, že bude dodržiavať všetky predpisy platné na Slovensku.

8. Hypertextové odkazy

Webové stránky OnTheSnow.sk obsahujú hypertextové odkazy na webové stránky zverejnené a/alebo spravované tretími stranami.

Vzhľadom na to, že nad týmito externými zdrojmi nie je vykonávaná žiadna kontrola, berie užívateľ na vedomie, že spoločnosť OnTheSnow nenesie žiadnu zodpovednosť za dostupnosť týchto zdrojov a nemôže byť zodpovedná za ich obsah.

9. Vyššia moc

Spoločnosť OnTheSnow nemôže niesť zodpovednosť v prípade vyššej moci alebo skutočností, ktoré nemôže ovplyvniť.

10. Zmeny tejto zmluvy

Spoločnosť OnTheSnow si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť podmienky a ustanovenia tejto zmluvy.

Užívateľovi sa odporúča, aby sa pravidelne zoznamoval s najnovšou verziou zmluvných podmienok, ktoré sú k dispozícii na internetových stránkach www.onthesnow.sk.

11. Trvanie a ukončenie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od okamihu, keď užívateľ začne službu využívať.

12. Platné právne predpisy a súdna príslušnosť

Právne predpisy platné pre obsah a prenosy dát na stránkach av ich okolí sú určené právom Slovenskej republiky. V prípade sporu, ktorý sa nepodarilo vyriešiť zmiernou cestou, sú príslušné iba súdy Slovenskej republiky v rámci ich jurisdikcie.

13. Ponuky/propagačné akcie a hlásenia o snehu

Informačné centrá lyžiarskych stredísk uvedených na OnTheSnow majú možnosť zverejniť na týchto webových stránkach svoje turistické ponuky (vo forme all-inclusive pobytov alebo ponúk ubytovania) a taktiež svoje snehové správy. Títo profesionáli v oblasti cestovného ruchu sú výhradne a bezpodmienečne zodpovední za zákonnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť informácií týkajúcich sa ich produktov (ceny, vybavenie, popisné prvky…) a ich snehových správ (výška a kvalita snehu, počasie, teploty, vietor …). Spoločnosť OnTheSnow za ne nemôže niesť zodpovednosť.

Tieto podmienky používania boli aktualizované 31. marca 2022.

Copyright © 1995-2024  Mountain News LLC.  All rights reserved.