Podmienky používania OnTheSnow.sk

 • Sekcia 1. Súhlas s podmienkami

  Používanie webovej stránky www.onthesnow.sk (ďalej „ webstránka“) a služieb poskytovaných touto webstránkou je podmienené dodržiavaním Podmienok používania webu. Prosím prečítajte si tieto podmienky pred používaním alebo registráciou na onthesnow.sk. Užívaním spomenutej stránky súhlasíte s podmienkami jej používania. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nemali by ste túto stránku užívať.

 • Sekcia 2. webstránka

  Vlastníkom a spravovateľom webstránky je Mountain News LLC, vystupujúca aj pod menom OnTheSnow. Vlastníkom obsahu stránky sú používatelia, poskytovatelia z 3. strany a OnTheSnow. Ochranné známky, logá a servisné znaky nachádzajúce sa na stránke sú registrované ochranné známky patriace spoločnosti OnTheSnow, jej pobočkám a rôznym poskytovateľom z 3. strany. Nič nachádzajúce sa na webstránke by nemalo byť brané ako povolenie na použitie akejkoľvek licencie alebo niektorej z ochranných známok. Takéto povolenie vydáva písomne OnTheSnow alebo iná osoba, vlastniaca ochrannú známku.

 • Sekcia 3. Prístup a registrácia

  K používaniu webstránky potrebujete zariadenie potrebné na pripojenie k World Wide Web („WWW“) a pripojenie na internet od internetového poskytovateľa. Za poplatky spojené s pripojením k internetu je zodpovedný užívateľ webstránky. K prístupu k určitému obsahu a službám je potrebné sa zaregistrovať. Užívateľ súhlasí že : (a) pri vyplňovaní registračného formuláru poskytuje presné a pravdivé informácie, (b) upravuje a udržuje vložené dáta, tak aby boli presné a pravdivé.

 • Sekcia 4. Súkromie

  Vaše súkromie je pre OnTheSnow dôležité. So všetkými informáciami získanými od používateľov bude naložené podľa Zásad ochrany osobných údajov. Súhlasíte, že rozumiete Zásadám ochrany osobných údajov na webstránke a považujete ich za odôvodnené. Súhlasíte s používaním vašich osobných údajov v súlade s našimi zásadami a na účely stanovené v Zásadách ochrany osobných údajov.

 • Sekcia 5. Užívateľské konto, Heslo a Ochrana

  Pri registrácii si vyberiete užívateľské meno a heslo. Ste zodpovední za udržiavanie svojho hesla v tajnosti. Odporúčame vám si tieto informácie zapamätať a nie zapisovať. Ste zodpovední za všetky činnosti vykonané na vašom konte. Súhlasíte s tým, že budete okamžite informovať OnTheSnow v prípade akéhokoľvek uskutočneného alebo predpokladaného neoprávneného použitia vášho konta a hesla. OnTheSnow nezodpovedá za vaše poškodenie v prípade nedodržania vyššie uvedeného. Prehlasujete, že ste dosiahli dostatočného veku pre používanie webových stránok a plnenie právne záväzných povinností, ktoré môžu vyplynúť z používania webových stránok. Chápete, že ste finančne zodpovedný za akúkoľvek činnosť na webových stránkach za použitia vašich prihlasovacích údajov.

 • Sekcia 6. Pridávanie recenzií a iného obsahu

  Je našou zodpovednosťou dôkladne zvážiť zverejnenie recenzií každého užívateľa na OnTheSnow. Každý príspevok obsahujúci vulgarizmy, hrozby, nadávky bude ihneď vymazaný.

  Príspevky alebo recenzie tiež nemôžu obsahovať:

  Reklamné web adresy alebo e-mailové adresy.

  Skrátené, ťažko pochopiteľné recenzie skladajúce sa z jedného alebo dvoch slov.

  Priestupky voči webovej etikete (napr. všetky veľké písmená).

  Opakujúce sa slová v jednom príspevku, 2 a viac rovnakých príspevkov.

  Príspevky musia súvisieť s danou tematikou, hotelom, strediskom atď.

  Urážajúce alebo politické témy.

  Nepodložené bezpečnostné problémy.

  Vulgarizmy alebo osobné útoky.

   

  Snahou OnTheSnow je vybudovať komunitu užívateľov zaoberajúcich sa tematikou cestovania. Vy, užívateľ, ste najlepším zdrojom informácií priamo zo života. Rozumiete, že odporúčania, názory, novinky, články, sprievodcovia, texty, fotografie, grafy, logá, audio nahrávky a obrázky, informácie, dáta, software, správy a iné materiály má na zodpovednosť užívateľ, ktorý tieto materiály na webovú stránku nahral. OnTheSnow odmieta akúkoľvek zodpovednosť za materiály spravované užívateľmi. Zdieľaním odporúčaní, názorov, noviniek, článkov, sprievodcov, textov, fotografií, grafov, audio nahrávok a obrázkov, informácií, dát, softwaru, správ a iných materiálov zaručujete že: (a) ste majiteľom zdieľaného obsahu alebo ste si zaobstarali všetky práva na zdieľanie od vlastníka obsahu tak, aby sa obsah mohol nachádzať na webstránke. (b) užívanie tohto obsahu spoločnosťou OnTheSnow neporuší žiadne práva vlastníka obsahu alebo práva tretej strany.

  Zdieľaním obsahu na webstránke: (a) dovoľujete spoločnosti OnTheSnow (alebo garantujete, že vlastník dovoľuje) neobmedzené používanie tohto obsahu za účelom modifikácie, distribúcie, publikovania, adaptovania, zverejňovania, premiestnenia alebo predaja za akýmkoľvek účelom. Dovoľujete aj akékoľvek komerčné použitie bez refundácie. (b) súhlasíte, že nebudete publikovať alebo ukazovať materiály OnTheSnow, ktoré boli vytvorené na komerčné použitie na iných webových stránkach. Môžete tak vykonať iba s písomným súhlasom od OnTheSnow. O písomný súhlas môžete zažiadať na privacy@mountainnews.com. Rozumiete, že OnTheSnow má právo editovať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek užívateľský obsah alebo jeho časť. Užívateľský obsah, ktorý porušuje jednu alebo viac z týchto podmienok používania bude bez odkladu odstránený. Spoločnosť OnTheSnow si vyhradzuje právo na odstránenie akéhokoľvek užívateľského obsahu, aby splnila všetky platné zákony, obmedzenia alebo nariadenia vlády. Ste zodpovední za akékoľvek poškodenie v smere autorských práv, copyrightu, ochrannej známky alebo iného vlastníckeho práva vyplývajúceho z používania webstránky.

   

 • Sekcia 7. Správanie užívateľov

  Súhlasíte, že ako užívateľ nebudete:

  – ukladať, zasielať, uploadovať alebo inak prenášať akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý je nezákonný, hanlivý, urážlivý, obťažujúci, výhražný, vulgárny, obscénny, pornografický alebo inak neslušný alebo ktorý by mohol vytvoriť alebo povzbudzovať správanie, ktoré by bolo považované za trestný čin, viedol k vzniku občianskoprávnej zodpovednosti alebo inak porušoval zákon;

  – ukladať, zasielať, uploadovať alebo inak prenášať akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý porušuje práva akejkoľvek tretej strany, vrátane práva ochrany osobných údajov a vlastníckych práv;

  – ukladať, zasielať, uploadovať alebo inak prenášať akýkoľvek užívateľský obsah, ktorý obsahuje vírusy, poškodené súbory alebo iný software alebo programy, ktoré by mohli poškodiť iný počítač;

  – ukladať, zasielať, uploadovať alebo inak prenášať akýkoľvek užívateľský obsah zlej kvality alebo obsah, ktorý je nevhodný;

  – propagovať, ponúkať, predávať tovar alebo služby za obchodnými účelmi s výnimkou špeciálnej dohody uzavretej s OnTheSnow;

  – zdieľať alebo preposielať prieskumy, pyramídové hry, „spam“ alebo reťazové e-maily;

  – vymýšľať si alebo inak skresľovať svoj vzťah k inej osobe alebo subjektu;

  – falšovať alebo odstraňovať akékoľvek označenia pôvodu alebo zdroja obsahu, zobrazovaného na webstránke;

  – zneužívať neplnoletých;

  – obťažovať iných užívateľov;

  -zhromažďovať alebo uchovávať osobné údaje o iných členoch;

  – porušovať akékoľvek platné miestne, štátne, federálne alebo medzinárodné zákony alebo nariadenia.

  Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne roboty alebo iné automatizované zariadenie alebo program, algoritmus alebo metodológiu, ktorá má podobné procesy alebo funkcie, alebo akýkoľvek manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie na ktorúkoľvek z webstránok, dát alebo obsahu z webovej stránky.

  OnTheSnow SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ODSTRÁNENIE KTORÉHOKOĽVEK UŽÍVATEĽSKÉHO KONTA, VRÁTANE VŠETKÝCH RECENZIÍ, Powder PointsSM A VŠETKÝCH INFORMÁCIÍ O ÚČTE, AK NASTANE PORUŠENIE JEDNÉHO Z UVEDENÝCH PRAVIDEL.

 • Sekcia 7.1.Powder PointsSM

  Užívatelia, ktorí majú Powder PointsSM, získané v systéme odmeňovania OnTheSnow sú subjektom týchto dodatočných pravidiel používania webu:

  OnTheSnow môže meniť alebo zrušiť ktorúkoľvek časť z programu OnTheSnow odmeny.

  OnTheSnow môže odňať alebo obmedziť Powder PointsSM, ak si užívatelia otvárajú recenzie len za účelom získania bodov.

  OnTheSnow môže odňať alebo obmedziť Powder PointsSM, ak si užívateľ vytvorí ďalšie užívateľské konto iba za účelom hodnotenia a prezerania vlastných recenzií.

 • Sekcia 8. Zakázané a povolené spôsoby používania

  Obsah webovej stránky môže byť chránený zákonmi USA alebo inými zahraničnými zákonmi vrátane, ale nie výhradne autorských práv, ochranných známok, servisných značiek, patentov alebo iných práv duševného vlastníctva a vlastníckych práv a zákonov. Neoprávnené použitie obsahu webovej stránky môže porušovať autorské práva, ochranné známky a ďalšie zákony. Musíte dodržiavať všetky autorské práva, informácie alebo obmedzenia obsiahnuté alebo priložené v akomkoľvek obsahu webovej stránky.

  OnTheSnow vám udeľuje obmedzenú, neprenosnú licenciu na použitie webstránky v súlade s týmito podmienkami používania. Môžete webstránku používať iba na legitímne účely, pre ktoré bola vytvorená a nesmiete ju používať k iným účelom. Obsah webstránky, vrátane textov, audio a video klipov, dát, softwaru nesmie byť kopírovaný, reprodukovaný, znovu publikovaný, uploadovaný, prenesený alebo distribuovaný bez písomného súhlasu OnTheSnow alebo spolupracovníkov z 3. strany. Môžete si však vytvoriť jednu kópiu na svojom harddisku pre vaše osobné, nekomerčné používanie bez ďalšieho šírenia. Tiež môžete zaslať kópiu obsahu svojim priateľom za predpokladu, že budú dodržiavať tieto pravidlá o používaní webu.

  S výnimkou skutočností opísaných v predchádzajúcom odseku nesmiete upravovať, kopírovať, reprodukovať, zobrazovať, publikovať, verejne predvádzať, vytvárať odvodené diela, predávať, prevádzať, prenášať, zostaviť, zhromažďovať v databáze, distribuovať alebo inak používať obsah nachádzajúci sa na webstránke. V žiadnom prípade sa nesmie používať na akékoľvek verejné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho výslovného súhlasu OnTheSnow a/alebo držiteľa autorských práv stanovených v platných autorských právach. Žiadosti o povolenie môžu byť zaslané info@OnTheSnow.com. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne roboty alebo iné automatizované zariadenie alebo program, algoritmus alebo metodológiu, ktorá má podobné procesy alebo funkcie, alebo akýkoľvek manuálny proces na monitorovanie alebo kopírovanie na ktorúkoľvek z webstránok, dát alebo obsahu z webovej stránky.

  Ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok, vaše oprávnenie používať obsah webovej stránky bude automaticky ukončené a vy musíte ihneď zničiť všetky kópie, ktoré ste vytvorili.

 • Sekcia 9. Ochranné známky

  „OnTheSnow“ a „OnTheSnow.com“ sú ochranné známky služieb OnTheSnow. Súhlasíte, že nebudete zobrazovať alebo používať žiadnym spôsobom žiadne z ochranných známok OnTheSnow bez predchádzajúceho súhlasu OnTheSnow je. Obchodné značky tretích strán, servisné značky, logá a obchodné názvy objavujúce sa na webových stránkach sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

   

 • Sekcia 10. Zmeny webstránky a podmienok používania webstránky

  OnTheSnow môže zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť akúkoľvek časť alebo službu na webstránke kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Webstránka je v súčasnej dobe k dispozícii zadarmo. OnTheSnow si však vyhradzuje právo účtovať v budúcnosti poplatky za použitie jednej alebo viacerých častí alebo služieb webstránky. OnTheSnow vám oznámi všetky poplatky spojené s akoukoľvek časťou alebo službou webstránky a môže taktiež vyžadovať predplatné k tejto časti alebo službe webstránky. Okrem toho si OnTheSnow si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky používania webstránok, a to bez predchádzajúceho upozornenia. Zmeny týchto podmienok nadobúdajú účinnosť, keď ich OnTheSnow vpíše medzi podmienky používania webu, alebo vám zmeny oznámi e-mailom. Ste si vedomí, že musíte kontrolovať tieto podmienky používania webu pravidelne, aby ste vedeli o všetkých zmenách. Pokračovanie užívania webstránky bude znamenať váš súhlas s akýmikoľvek úpravami podmienok používania webu.

   

 • Sekcia 11. Ukončenie používania OnTheSnow, porušenie podmienok používania webu

  OnTheSnow môže ukončiť tieto podmienky používania webu a / alebo poskytovanie niektorej zo služieb kedykoľvek, a to z akéhokoľvek dôvodu. Navyše vám OnTheSnow môže pozastaviť alebo ukončiť členstvo a zakázať vám prístup ku používaniu webstránky, obsahu webstránky a užívateľskému obsahu bez predchádzajúceho upozornenia a na základe vlastného uváženia, ak OnTheSnow dôvodne domnieva, že:

  – vaše správanie porušilo niektoré z ustanovení týchto podmienok používania webu

  – vaše správanie porušilo práva OnTheSnow alebo práva akejkoľvek tretej strany; alebo

  že nie je vhodné, aby ste mali naďalej prístup k webstránke

  Pri takomto ukončení nemáte právo na žiadne odškodnenie od OnTheSnow alebo tretej strany, distribútorov a poskytovateľov.

  Navyše si OnTheSnow vyhradzuje právo ukončiť členstvo neaktívnych členov. Súhlasíte s tým, že po ukončení môže OnTheSnow odstrániť všetky informácie týkajúce sa vás alebo vášho členstva a môže odoprieť prístup k takýmto informáciám na webstránke.

  Po ukončení členstva budú všetky vám udelené práva ukončené a vrátia sa OnTheSnow, jej dcérskym spoločnostiam a jej tretím stranám.

   

 • Sekcia 12. Ukončenie zo strany užívateľa

  Svoju účasť na webstránke môžete ukončiť kedykoľvek. Tieto podmienky používania webu sa budú aj naďalej vzťahovať na všetky vaše minulé použitia webstránky, aj keď ju už naďalej nepoužívate.

   

 • Sekcia 13. Reklamy a odkazy.

  Webstránka, rovnako ako servery tretích strán, môžu poskytovať reklamy a odkazy na iné webové stránky prevádzkované tretími stranami. Tieto reklamy a odkazy sú poskytované výhradne pre vaše pohodlie. OnTheSnow nemá žiadnu kontrolu nad týmito reklamami alebo webovými stránkami. Spoločnosť OnTheSnow nie je ani zodpovedná za obsah týchto externých stránok, ani vaše rokovania v súvislosti s nimi. Súhlasíte s tým, že spoločnosť OnTheSnow nepodporuje tieto reklamy alebo webové stránky, nie je zodpovedná za ich dostupnosť ani za ich presnosť, alebo za ich obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné zdroje. Ďalej súhlasíte s tým, že OnTheSnow nebude niesť zodpovednosť priamo alebo nepriamo, za všetku ujmu utrpenú v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na takýto obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné zdroje sprístupnené týmito reklamami alebo webovými stránkami.

 • Sekcia 14. Odvolanie

  webstránka obsahuje názory, odporúčania, vyhlásenia a informácie poskytované tretími stranami. OnTheSnow nevyjadruje, neschvaľuje ani nezaručuje pravdivosť, presnosť alebo spoľahlivosť týchto webových stránok. Neschvaľuje stanoviská alebo odporúčania týchto tretích strán. Beriete na vedomie a súhlasíte, že sťahujete alebo inak získavate materiály alebo údaje na vlastné riziko. Spoliehanie sa na tretiu stranu je vaše riziko. SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VÝHRADNe ZODPOVEDNý ZA ŠKODY v počítačovom systéme ALEBO za STRATu DÁT, KTORÉ nastanú v dôsledku stiahnutia akéhokoľvek takéhoto materiálu alebo dát.

  webstránka je pre vás poskytovaná tak ako je, bez akejkoľvek záruky. V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ ZÁKONOM sa OnTheSnow a dodávatelia POSKYTOVANého SOFTWARu ALEBO Služieb zriekajú všetkých záruk VZHĽADOM na webové stránky a svojHO internetového obsahu. NEzodpovedajú za OBSAH stránky, umiestnené PRODUKTy, SLUŽby A informácie obsiahnuté na stránke alebo sprístupnené cez webové odkazy. môžu obsahovať vírusy, trójske kone alebo iné kódy, ktoré prejavujú kontaminačné alebo deštruktívne vlastnosti na vašom počítači. Preto môžu byŤ niektoré z informácií na webových stránky zastarané a môžu obsahovať nepresnosti alebo typografické chyby. OnTheSnow nezaručuje včasnosť, platnosť, úplnosť, presnosť alebo spoľahlivosť WEB-Obsah stránok pre akékoľvek účely.

   

  Aj keď OnTheSnow príjma primerané opatrenia na zabránenie zavádzania deštruktívnych materiálov na webstránke, OnTheSnow NEZARUČUJE, ŽE WEBstránky budú bezpečné, BEZCHYBNÉ alebo plne zbavené deštruktívnych materiálov. OnTheSnow NEBUDE niesť zodpovednosť za žiadne straty V prípade poruchy alebo prerušenia webových stránok. OnTheSnow nebude niesť zodpovednosť priamo alebo nepriamo, za všetku ujmu utrpenú v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na takýto obsah, reklamu, produkty, služby alebo iné zdroje sprístupnené týmito reklamami alebo webovými stránkami.

  NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEPOVOĽUJÚ vyhlásenie o určitých zárukách, takže niektoré z vyššie uvedených vyhlásení o vylúčení zodpovednosti NEMUSÍ PLATIŤ NA VÁS.

  Bez obmedzenia vyššie uvedeného platí, že za žiadnych okolností OnTheSnow alebo jej pobočky, poskytovatelia obsahu alebo dodávatelia nenesú zodpovednosť za akékoľvek oneskorenie alebo zlyhanie pri plnení služieb vyplývajúce priamo alebo nepriamo z prírodné živlov, alebo príčin mimo jej primeranej kontroly, vrátane zlyhania internetového pripojenia, zlyhanie počítačového vybavenia, poruchy telekomunikačných zariadení, poruchy ostatných zariadení, poruchy elektrickej energie, štrajkov, pracovných sporov, nepokojov, povstaní, občianskych nepokojov, nedostatku pracovných síl a materiálov, požiarov, povodní, búrok, výbuchov, vojny, vládnych akcií, neplnenia tretích strán, alebo za stratu či výkyvy tepla, svetla alebo klimatizácie.

 • Sekcia 15. Zrieknutie, oslobodenie a obmedzenie zodpovednosti.

  SÚHLASÍTE, ŽE SPOLOČNOSŤ OnTheSnow ANI JEJ riaditelia, zamestnanci, konzultanti, AGENTi, akcionári, poskytovatelia obsahu, DODÁVATELIA nenesú VOČI VÁM ZA AKýchkoľvek podmienok ZODPOVEDNOSť ALEBO NÁHRADu ŠKODY. VRÁTANE ZODPOVEDNOSTI ZA Priame, nepriame, ZVLÁŠTNE aLEBO neskoršie ŠKODY,vrátane, ALE nie výhradne NA (A) neschopnosti používať webové stránky, (b) vašej ZÁVISLOSti na obsahu webstránky alebo (c) na akomkoľvek tovare, službe alebo inom obsahu zverejnenom na webstránke. TÝMTO Zrieknutím sa navždy ZRIEKATE všetkých nárokov, ktoré MÔŽETE MAŤ voči OnTheSnow, jeho pracovníkom, riaditeľom, zamestnancom, konzultantom, AGENTom, akcionárom, poskytovateľom obsahu, DODÁVATEľom (VRÁTANE, ale nie výhradne NA nároky sPôsobené nedbanlivosťou TÝCHTO STRÁN) v prípade straty alebo škody, ktorú by ste utŕžili v súvislosti s používaním webstránky.

  NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOľUJÚ obmedzenie zodpovednosti za uvedené škody, takže niektoré z vyššie uvedených obmedzení sa možno nevzťahujú NA VÁS.

 • Sekcia 16. Odškodnenie

  Súhlasíte s tým, že odškodníte, obhájite a budete kryť spoločnosť OnTheSnow, a to jej pracovníkov, riaditeľa, pobočky, akcionárov, zamestnancov, poradcov, agentov, poskytovateľov a dodávateľov v prípade akýchkoľvek nárokov za prevzatie zodpovednosti, uhradenie škody, nahradenie straty, uhradenie nákladov vyplývajúceho z nedodržania týchto podmienok požívania webu. Učiníte tak v prípade vašej nedbanlivosti alebo protiprávnemu konaniu, porušenia akéhokoľvek práva duševného vlastníctva alebo iného práva tretej osoby, alebo ak vami poskytnutý užívateľský obsah poruší akúkoľvek z podmienok používania webstránky.

 • Sekcia 17. Použiteľné práva, právne zastúpenie a súdne príkazy

  Tieto podmienky používania webu sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Beriete na vedomie, že porušenie alebo pokus o porušenie niektorej z týchto podmienok používania webstránky môže spôsobiť tiež poškodenie OnTheSnow, ktoré bude nenapraviteľné a nebude sa dať určiť jeho finančný rozsah. Preto súhlasíte s tým, že OnTheSnow má nárok na vydanie súdneho príkazu vydaného ktorýmkoľvek súdom na obmedzenie takýchto porušení alebo zabránenie pokusu o porušenie týchto podmienok používania webstránky z vašej strany, strany vašej pobočky, vašich partnerov alebo zamestnancov. OnTheSnow má nárok na uhradenie všetkých nákladov a výdavkov vzniknutých pri získavaní takéhoto príkazu, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie. Súhlasíte s tým, že žiadny dlhopis alebo iná zábezpeka sa v súvislosti s takýmto príkazom nevyžaduje.

 • Sekcia 18. Celá zmluva, Zmeny a Odpustenie.

  Tieto podmienky používania webstránky zabezpečujú úplné porozumenie a zhodu medzi vami a OnTheSnow s ohľadom na predmet obsiahnutý v tomto dokumente a nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne alebo písomné dohody a zmluvy, ak nie je výslovne ustanovené inak. Tieto podmienky používania webstránky nie je možné zmeniť alebo doplniť s výnimkou prípadov uvedených v Sekcii 10. Žiadne ustanovenie tejto zmluvy nemôže byť zrušené (úplne alebo čiastočne) bez predchádzajúceho písomného oznámenia OnTheSnow. Oneskorenie vykonania právnych postupov v prípade poškodenia Onthesnow neznamená zánik zodpovednosti voči spôsobeným škodám, vyššie ustanovených v týchto podmienkach používania webstránky.

 • Sekcia 19. Oddeliteľnosť

  Ak bude akákoľvek časť týchto podmienok používania webstránky súdená ako nezákonná, neplatná alebo nevymáhateľná na základe súčasných alebo budúcich zákonov, je tá časť plne oddeliteľná a zvyšné časti podmienok používania webstránky sú naďalej v plnej platnosti a účinnosti a nebudú považované za nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné.

 • Sekcia 20. Priradenie

  OnTheSnow môže previesť svoje práva vyplývajúce z týchto podmienok používania webstránky na ktorúkoľvek stranu bez vášho súhlasu. Tieto podmienky používania webstránky sú v prospech OnTheSnow, jeho nástupcu a kupca. Vy nesmiete postúpiť, odovzdať, zadať alebo preniesť vaše práva alebo povinnosti.

 • Sekcia 21. Ochranné známky

  OnTheSnow, logo OnTheSnow, OnTheSnow.com a Powder Points sú ochranné známky a/alebo značky služieb spoločnosti Mountain News LLC. Všetky ostatné ochranné známky, servisné značky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

   

  © 1968-2021 Mountain News LLC. Všetky práva vyhradené.

Copyright © 1995-2021  Mountain News Corporation.  All rights reserved.